voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden TwinTes

Contact
Twintes
Emailadres:
Website:
Kvk-nummer:
Btw-nummer:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TwinTes, www.twintes.nl  zijn deze
      voorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
      geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
      toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van TwinTes webwinkel zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder 
      voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
     TwinTes webwinkel behoudt zich  uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer
     dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde
     gedeelte van de Globecharge bij TwinTes webwinkel heeft bevestigd.
2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van
      de koper.
2.4 De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurt naar
      het door de koper opgegeven e-mailadres. TwinTes webwinkel is niet aansprakelijk voor het
      Niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief
     BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten. TwinTes webshop wordt geacht de inhoud 
     van de overeenkomst juist weer te geven (typ- en drukfouten daargelaten).
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders
     schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via iDeal, vooruitbetaling op onze Nederlandse Bankrekening, PayPal
      Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de
      bankrekening van TwinTes webwinkel.
3.4 Bij betaling vooraf per Bank heeft de koper 8 dagen na de orderdatum om het verschuldigde
      factuurbedrag van de bestelling over te maken. Indien de koper niet binnen acht (8) dagen
      betaald heeft TwinTes webwinkel het recht om de order te annuleren zonder hiervan de
      koper op de hoogte te stellen.
3.5 In geval van niet-tijdige betaling is TwinTes webwinkel bevoegd de overeenkomst met
      onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment 
      waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van  
      verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
Artikel 4. Levertijd
4.1 Bestelde producten bij TwinTes webwinkel worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m
      vrijdag). De door TwinTes webwinkel opgegeven levertijden op de website worden zo veel
      mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor
      verzending aan koper.
4.3 Indien koper aan TwinTes webwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is TwinTes
      webwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan TwinTes 
      webwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te 
      worden gezonden.
4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 30 dagen. Mocht door welke reden dan
      ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal TwinTes webwinkel de koper hierover
      per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijn verlengd
      worden.
4.5 Alle producten worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling van de bestelling. In
      overleg met TwinTes webwinkel kan hiervan worden afgeweken..
5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst
     nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn 
     van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de  
     bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht het product(en)
     binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan TwinTes webwinkel te retourneren. Het 
     aankoopbedrag wordt terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer met 
     aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de 
    bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.
5.2 Voorwaarden voor retourneren:
       - Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
       - Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd
         worden.
5.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
       - Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan
         de persoonlijke eisen van de koper.
       - Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
       - Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.
5.3 Bij iedere retourzending dient TwinTes webwinkel voor de verzending schriftelijk (per e-
       mail) hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.
5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper
      geschied binnen 30 dagen.
5.5 TwinTes webwinkel stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar
      het door de koper opgegeven e-mail adres. TwinTes webwinkel is niet aansprakelijk voor het
      eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.
5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen zeven (7) dagen heeft ontvangen na het versturen van
      de producten en de leveringsmail (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen met
      de TwinTes webwinkel.Wanneer de koper na zeven (7) dagen na het versturen van de bestelling
      meldt dat een levering niet is ontvangen, is TwinTes webwinkel niet verplicht om de bestelling
      opnieuw te versturen.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten
      gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.
Artikel 7. Communicatie
7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
      mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
      verkeer tussen koper en TwinTes webwinkel, dan wel tussen TwinTes webwinkel en derden, voor
      zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en TwinTes webwinkel, is TwinTes webwinkel
      niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TwinTes webwinkel.
Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TwinTes webwinkel ingeval van
      overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper
      op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door
      koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder TwinTes webwinkel gehouden is tot enige
      schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
      en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TwinTes webwinkel kan
      worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van
      derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat TwinTes webwinkel niet te wijten is
      aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
      voor haar rekening komt.
Artikel 9. Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten
9.1 Koper dient alle intellectuele en industriƫle eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten
      welke, rusten op de door TwinTes webwinkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk
      te respecteren.
9.2 TwinTes webwinkel garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk
      maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 10. Privacy/veiligheid
10.1 TwinTes webwinkel respecteert de privacy van alle koperen. TwinTes webwinkel gebruikt
        de kopergegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden
        met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
        door ons opgeslagen en verwerkt.
10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
10.3 TwinTes webwinkel geeft de kopergegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door
        aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te
        allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door TwinTes webwinkel inschakelt worden
        voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben
        (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling).
        In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
Artikel 11. Diversen
11.1 Wanneer door TwinTes webwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
        van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving
        van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit
        dat TwinTes webwinkel deze Voorwaarden soepel toepast.
11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
       TwinTes webwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende
        bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TwinTes webwinkel vast te
        stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 TwinTes webwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper  
        gebruik te maken van derden.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 TwinTes webwinkel websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze koperen.
        Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen
        garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet
        aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
12.2 De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende
        inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.
Artikel 13. Geschillen en klachten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
        Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
        Nederland.
13.3 Een klacht dient schriftelijk via post, e-mail door de koper gedaan te worden. TwinTes webwinkel
        reageert binnen dertig (30) dagen met een eventueel passende oplossing of reactie.
Artikel 14. Copyrights
        Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van
        onze koperen, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders
        dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een
        enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TwinTes webwinkel is het niet toegestaan
        deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Artikel 15. Merken
        Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk
        voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.
Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid
16.1 TwinTes webwinkel garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen
         en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
16.3 TwinTes webwinkel is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
        de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TwinTes webwinkel.
       TwinTes webwinkel is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
16.5 Indien TwinTes webwinkel, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
        schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking
        tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage
        als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
         - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties
           die niet met toestemming van TwinTes webwinkel of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele
            factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
         - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
         - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
16.8 De Koper is gehouden TwinTes webwinkel te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake 
        van de overeenkomst tegen TwinTes webwinkel mochten doen gelden, voor zover de wet
        er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
        De Koper is verplicht het product aan TwinTes webwinkel te retourneren om zodoende een goede beoordeling
        en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard
        verplicht TwinTes webwinkel zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
16.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
        Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens
        het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
        Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument
        jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.